เครื่องพิมพ์ฉลากแบบม้วน การคิดต้นทุนและจุดคุ้มทุน T2C

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบม้วน การคิดต้นทุนและจุดคุ้มทุน

                                     

ในปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนมากมีการติดตั้งเครื่องติดฉลากอัตโนมัติ ทำให้ความต้องการฉลากแบบม้วนมีมากขึ้น และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องติดฉลากมีพฤติกรรมในการสั่งซื้อต่างจากเดิม เริ่มมีการสั่งต่อออร์เดอร์ที่น้อย ทำให้การพิมพ์ระบบดิจิตอลที่มีเตรียมงานใหม่ที่ง่ายเป็นที่นิยมมากขึ้น
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสำหรับพิมพ์ฉลากแบบม้วนในปัจจุบันได้มีราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนและมีขั้นตอนการพิมพ์ไม่ซับซ้อน จึงทำให้ต้นทุนต่อดวงในปัจจุบันมีราคาถูกกว่าแต่ก่อน โดยการคิดต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) โดยยังไม่รวมค่าแรงและค่าโสหุ้ย (Overhead Cost) เครื่องพิมพ์ฉลากแบบม้วนรุ่น T2C เราจะคำนึงต้นทุนต่อดวงหลักๆ 3 ตัว คือ 1) ต้นทุนค่าหมึกต่อดวง 2) ต้นทุนค่าวัสดุที่ใช้พิมพ์ 3) ต้นทุนค่าหัวพิมพ์ โดยเราจะใช้ตัวอย่างงานพิมพ์ฉลากกระดาษเงาขนาด 100mm x 100mm มี Ink Coverage 50% ตามรูปภาพด้านล่างนี้

โดยในการคิดต้นทุนค่าหมึกในการพิมพ์ต่อดวง เครื่องพิมพ์จะสามารถคำนวณต้นทุนให้ทราบดังภาพตัวอย่าง ตัวฉลากขนาด 100mm x 100mm ที่ยกมานั้น มาต้นทุนค่าหมึกอยู่ที่ 0.3 บาทต่อดวง และมีต้นทุนอื่นๆดังตารางด้านล่างนี้


พิมพ์ฉลาก Artwork 100mm x 100mm มี Ink Coverage 50%    

(ฉลากกระดาษเงา 100mm x 100mm)


     
ค่าหมึก 0.3 บาท
ค่าสื่อการพิมพ์พร้อมไดคัท 0.5 บาท
หัวพิมพ์ 0.046 บาท
     
รวมต้นทุนต่อดวง 0.846 บาท

ในปัจจุบันการพิมพ์ฉลากสินค้าแบบม้วนปริมาณที่น้อยกว่า 10,000 ดวงจะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากการเริ่มงานใหม่ในระบบดั่งเดิมค่อนข้างแพง โดยเราจะยกตัวอย่างงานฉลากแบบม้วนออร์เดอร์ละ 10,000 ดวงและมีปริมาณออร์เดอร์อยู่ที่ 20 ออร์เดอร์ต่อเดือน โดยคิดราคาลูกค้าฉลากดวงละ 2 บาท จะเท่ากับมีรายรับ 400,000 บาทต่อเดือน โดยรายรับของแต่ละเดือนเมื่อนำไปหักต้นทุนการพิมพ์จะได้กำไรขั้นต้น และจุดคุ้มทุนดังนี้


งานพิมพ์ 10,000 ดวง จำนวน 20 งานต่อเดือน ดวงละ 2 บาท  400,000 บาท
     
ต้นทุนการพิมพ์ 169,200 บาท
     
กำไรขั้นต้น 230,800 บาท
     
ราคาเครื่อง 1,300,000 บาท
     
จุดคุ้มทุนต่อเดือน 5.633 เดือน
จุดคุ้มทุนต่อดวง 1,126,600 ดวง

จากตารางจะเห็นได้ว่าตัวเครื่อง T2C สามารถทำจุดคุ้มทุนของเครื่องในกรณีมีการรับงานอย่างโปรเจคที่หยิบยกมาจะทำให้มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 5.633 เดือนเพียงเท่านั้น หรือคิดเป็นการพิมพ์ฉลากขนาด 100mm x 100mm ในราคา 2 บาทจำนวน 1,126,600 ล้านดวง ในกรณีที่ตัวเครื่องราคา 1.3 ล้านบาท โดยหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากแบบม้วนระบบดิจิตอลรุ่น T2C สามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้ค่ะ

Brought to you by:

In association with:

 Follow us
Sales & Service office : 30/74 Sinsakorn Printing City & Industrial Estate T. Kokkam  A. Mueng , Samutsakorn  74000  Thailand Phone  :  +6634-452-118-9  Fax  :  +6634-452-115  E-mail  :   sales@tgg.co.th  Website  :  www.tgg.co.th  Facebook  :   www.facebook.com/tgg.co.th  GPS  :  N13.55244 ̊ / E100.33942 ̊