วิธีการตรวจวัดหาค่าแรงตึงผิว

 

บ.เทคโน โกลบอล กราฟฟิกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องพิมพ์ฉลากและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
Related image

วิธีการตรวจวัดหาค่าแรงตึงผิว

MEASURING THE SURFACE ENERGY

ระบบมาตรฐาน DIN 53364 และ ASTM D2578-67 ทดสอบโดยใช้เคมีเหลวในการทดสอบหาค่าไดน ซึ่งอาจใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแปรงหรือปากกาวิธีการตรวจเช็คด้วยสายตา ซึ่งเคมีเหลวจะแสดงอาการภายในเวลา 2 วินาทีแรก โดยเคมีเหลวจะหดตัวลงเป็นเม็ดเล็กๆ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากเคมีเหลวหดตัวเป็นเม็ดเล็กๆแสดงว่าค่าไดนที่ผิวฟิล์มจะมีค่าต่ากว่าเคมีเหลวที่ใช้ทดสอบ ต้องทาการทดสอบใหม่หลายๆครั้งด้วยเคมีเหลวที่มีค่าไดนที่ต่าลงเรื่อยๆ จนกระทั้งผลทดสอบแสดงผลที่ค่าเคมีเหลวไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเวลา 2 วินาทีพอดีก่อนที่จะแตกตัวหดเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่งแสดงว่าค่าไดนที่ผิวฟิล์มมีค่าไดนที่ผิวฟิล์มเท่ากันกับค่าไดนของเคมีเหลวที่ใช้ทดสอบ


 

Brought to you by:

In association with:

 Follow us
Sales & Service office : 30/74 Sinsakorn Printing City & Industrial Estate T. Kokkam  A. Mueng , Samutsakorn  74000  Thailand Phone  :  +6634-452-118-9  Fax  :  +6634-452-115  E-mail  :   sales@tgg.co.th  Website  :  www.tgg.co.th  Facebook  :   www.facebook.com/tgg.co.th  GPS  :  N13.55244 ̊ / E100.33942 ̊